Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

lubiepuste
1593 0621 500
nie ma nadziei.
lubiepuste
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainsanedreamer insanedreamer
lubiepuste
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer

June 20 2015

lubiepuste
9824 d73f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeinthe beinthe
lubiepuste
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viabeinthe beinthe
6170 3cc9 500
lubiepuste
I wanna go home i want a beer | quotes and movies
Reposted fromweightless weightless
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweightless weightless
lubiepuste
0174 6924 500
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viainsanedreamer insanedreamer
2188 b19d 500
Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
lubiepuste
5895 2cf7
Reposted fromdoedeer doedeer viainsanedreamer insanedreamer

June 19 2015

lubiepuste
Reposted frombeinthe beinthe

June 13 2015

lubiepuste
lubiepuste
:(
Reposted fromabsolem absolem viabeinthe beinthe
2220 6384 500

June 01 2015

lubiepuste
6066 c5b4
3787 8a8f 500
8376 9bef 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahelpmeimhungry helpmeimhungry
9607 04a9 500

May 31 2015

6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl